Vilkår for kjøp av elsykkel med delbetaling

1 AVTALE OM KJØP MED DELBETALING

Avtalen om kjøp med delbetaling går ut på at Kjøper kjøper el-sykkel av Joule og betaler faste månedlige avdrag over en periode på 48 måneder. Kjøper er Joule skyldig det til enhver tid utestående beløp av kjøpesummen, med tillegg av påløpte renter.

Kjøpsavtalen reguleres av forbrukerkjøpsloven, og annen til enhver tid gjeldende relevant lovgvinging. Avtalen om delbetaling (kredittavtale) reguleres av finansavtaleloven.

2 KJØPESUM OG BETALINGSVILKÅR

Kjøpesummen betales med faste månedlige avdrag inkl. påløpte renter på over en periode på 48 måneder.

Den effektive årlige rentesatsen som er anvendt for å beregne rentedelen av hvert avdrag, er 3,84% per år. Nominell rente er 3,77% per år.

Månedlig betaling for sykkelen starter ved utlevering, og fortsetter den samme dagen hver påfølgende måned. Første betaling trekkes ved bestilling.

3 KJØPERS KREDITTVERDIGHET

Forut for inngåelse av kredittkjøpsavtalen skal Joule innhente nødvendige opplysninger hos Kjøper eller om nødvendig gjeldsinformasjonsforetak, relevant databasesøk eller annen relevant kilde, for å vurdere Kjøpers kredittverdighet, jf. Finansavtaleloven § 5-3.

Joule står fritt til å avslå søknad om kjøp på selgerkreditt dersom Joule vurderer resultatet av kredittvurderingen slik at Kjøper ikke har tilfredsstillende kredittverdighet. Ved avslag skal Joule omgående underrette Kjøper om resultatet av grunnlaget for kredittvurderingene. Avslagene begrunnes ikke utover dette.

4 SIKKERHET – SALGSPANT I ELSYKKELEN

Selger har salgspant i den kjøpte elsykkelen (Panteobjektet) frem til den er fullt nedbetalt, inkludert renter, omkostninger og eventuelle andre offentlige avgifter og gebyrer.

Panteretten skal sikre hele kjøpesummen, inkludert påløpte renter.

Kjøper kan ikke avhende, pantsette eller leie ut elsykkelen frem til kjøpesummen er nedbetalt i sin helhet.

Salgspantet vedblir å hefte på elsykkelen frem til den er fullt nedbetalt.

Joule kan kreve elsykkelen tilbakelevert dersom Kjøper vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtale eller utsetter elsykkelen for vesentlig fare.

Kjøper forplikter seg til å holde elsykkelen forsikret mot tyveri, skade og tap inntil kjøpesummen er tilbakebetalt.

Kjøper plikter å varsle Joule dersom noen form for tvangsinndrivelse foretas hos Kjøper, herunder at Kjøper trer inn i gjeldsforhandlinger, går konkurs eller på annen måte står i fare for å miste råderetten over elsykkelen.

5 MANGLENDE BETALING, MISLIGHOLD OG INNDRIVELSE

Ved manglende betaling vil følgende prosedyrer iverksettes:

Automatiske Trekk - Ved mislykkede betalinger vil det gjøres opptil 5 forsøk på å trekke beløpet fra kjøpers bankkort med intervaller på 3 dager.

Betalingspåminnelse/E-faktura - Hvis betaling fortsatt uteblir, sendes det en betalingspåminnelse med 14 dagers betalingsfrist. Dette kommer enten i form av en betalingspåminnelse via e-post, eller som en EHF-faktura. Ved manglende betaling etter denne fristen, overføres saken til inkassoselskapet Kravia.

Inkasso - Videre inndrivelse håndteres av Kravia i henhold til gjeldende regler og satser for inkassogebyrer.

Rettslig inndrivelse - Etter skriftlig advarsel om mislighold av avtalen kan Joule, når betalingsfristen i varselet er utløpt, sende kredittbeløpet til rettslig inkasso. Kredittbeløpet inklusive renter og utenrettslig inndrivelsesomkostninger kan inndrives uten søksmål etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a. Varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 sendes til adressen som Kjøper har oppgitt i denne avtale eller senere meddelt Joule skriftlig.

6 ANGRERETT

Kjøper har rett til å angre kjøpet innen 14 dager etter overlevering av el-sykkelen.

Ved varsel om bruk av angreretten, ta kontakt med Joules kundetjeneste på e-post hei@joule.no innen utløpet av fristen. Eventuelt kan Kjøper fylle ut angreskjemaet og sende til Joule på e-post eller ved post til Gjerdrums vei 11, 0484 Oslo.

Nedlastbart Angreskjema for finansielle tjenester finner man på denne linken:
Statlige blanketter (signform.no)

Kjøper bærer kostnadene for retur av el-sykkelen. Kjøper kan velge mellom å returnere el-sykkelen til Joules servicesenter i Gjerdrums vei 11, 0484 Oslo, eller bestille levering via Wanda til NOK 188. Ta kontakt med Joules kundetjeneste på e-post hei@joule.no for bistand til henting av sykkel med Wanda.

Dersom Kjøper benytter seg av angreretten, skal el-sykkelen leveres tilbake i ubrukt stand. El-sykkelen skal leveres uten unødig opphold og senest 14 dager etter at melding om bruk av angreretten ble sendt.

Joule forbeholder seg retten til å kreve erstatning for eventuell verdireduksjon som følge av Kjøpers håndtering av el-sykkelen som ikke har vært nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjoner, jf. angrerettloven § 25.

7 FØRTIDIG BETALING/OPPSIGELSE

Kjøper har til enhver tid rett til å betale utestående gjeld helt eller delvis.

Ved førtidig innfrielse skal Kjøper betale påløpte renter inntil dagen full betaling av kjøpesummen er registrert hos Joule.

Kjøper kan til enhver tid si opp kredittavtalen. Frem til Kjøper har tilbakebetalt hele kreditten, skal Kjøper betale avdrag, renter og andre kredittkostnader etter de forfallstidspunkter som følger av avtalen.

For å foreta førtidig betaling og oppsigelse av kredittavtalen, må Kjøper kontakte Joules kundetjeneste på e-post hei@joule.no for nærmere instruksjoner og oppgjør.

8 LEVERING

Elsykkelen skal leveres til Kjøper etter nærmere avtale.

9 REKLAMASJON

Elsykler har en klagefrist på 5 år. Drivverk, motor og slitasjedeler må vedlikeholdes i henhold til brukermanualen. Dersom elsykkelen slutter å fungere, på tross av normalt vedlikehold, må du kontakte Joules kundetjeneste på e-post hei@joule.no for videre behandling.

Elsykkelen må ikke ha blitt modifisert på noen måte, for eksempel modifisering av maksimal hastighet på 25km/t.

Forbruker skal ha gjennomført servicer på sykkelen i henhold til Serviceheftet. Serviceheftet ligger i papirformat i åpningspakken du mottar fra Joule. Det er Kjøpers ansvar å sørge for at gjennomførte servicer dokumenteres i Serviceheftet.

Komponenter med reklamasjonsrett

Motor: Motor må vedlikeholdes i henhold til brukermanual.
Batteri: Batteriet må ha blitt ladet, oppbevart og temperatureksponert i henhold til brukermanual.
Ramme: Tretthetsbrudd som skyldes produksjonsfeil dekkes av reklamasjonen.

Brukermanual: Giant brukermanual for elsykkel

Unntak fra reklamasjon

Reklamasjonsrett dekker ikke slitedeler som krever regelmessig utskiftning som del av standard vedlikehold. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til hjullager, navboss, drivverk, dekk, og wires, hjul, dempere og bremser. Frekvensen av utskiftning kan variere med bruksmønster og kjøreforhold. Slitedeler må byttes for å opprettholde elsykkelens funksjonalitet og sikkerhet, men er ikke dekket av reklamasjonsrett.

10 ENDRINGER

Joule forbeholder seg retten til å gjøre endringer i avtalen. Kjøper vil bli varslet to måneder før endringen effektueres. Dersom det gjelder endringer i avtalens bestemmelser om renter, gebyrer eller andre kostander, skal varselet inneholde en begrunnelse.

Endringene er bindende for partene med mindre Kjøper protester. Kjøpers varsel om at endringene avvises, må meddeles Joule senest innen det foreslåtte iverksettelsestidspunktet for endringene. Er Joule ikke varslet innen denne fristen, er endringene bindende for partene.

Dersom endringsforslaget ikke godtas, og endringene er saklig begrunnede, kan Joule si opp kredittavtalen med to måneders oppsigelsesfrist. Oppsigelse innebærer at Kjøper må innfri resterende del av gjelden inkl. påløpte renter.

Kjøper har rett til å si opp avtalen før eventuelle endringer effektueres.

Avtalen vil ikke bli signert på nytt ved endringer.

11 TVISTELØSNING

Eventuelle tvister skal først forsøkes løst gjennom forhandlinger. Dersom tvisten ikke blir løst, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Kjøper kan anlegge sak ved eget hjemting, ellers er Oslo tingrett verneting.