Vilkår for leie av elsykkel og tilknyttede tjenester

 

Joule AS driver en utleietjeneste der forbrukere kan abonnere på elsykler ved å bestille elsykkelen på nett. Utvalgte tilknyttede tjenester hører også med elsykkelen. Abonnenten har bruksrett til elsykkelen frem abonnementet sies opp av forbruker eller avsluttes av Joule AS. 

Joule AS ber forbruker lese nøye gjennom denne leieavtalen som er bindende fra og med inngåelse av leieforholdet.  

1. Generelt 

Disse vilkårene gjelder for utleie fra Joule AS til forbrukere. Vilkårene vil sammen med leietakers ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for leieforholdet.  

2. Definisjon av parter 

Utleier: Joule AS, Økernveien 9, 0653 Oslo, org nr. 928 787 052 og blir i det følgende benevnt som Joule. 

Leietaker: Den som er oppgitt som leietaker i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som Kunden. 

Leieobjekt: Alle komponenter som inngår i abonnementet fra Joule, herunder en elsykkel. 

3. Bruksrett 

Kunden har bruksrett til Leieobjektene så lenge abonnementet løper. Kunden kan ikke gjøre endringer på Leieobjektene, som for eksempel omlakkere eller påmontere reklame. Rammenummer, logo eller tilsvarende som tjener til identifikasjon av elsykkelen, må ikke fjernes.  

Kunden kan ikke trimme eller på annen måte modifisere eller endre Leieobjektenes standardkonfigurasjon.  

Montering av egnede sidevesker, barnesete, barnevogn eller flaskeholder er tillatt så lenge utstyret passer til elsykkelmodellen og monteringen utføres på en egnet og skånsom måte som i minst mulig grad lager merker eller riper i lakken, eller på annen måte skader elsykkelen. 

Forutsetninger for bruksrett er at Kunden er funnet kredittverdig, og at Kunden har et egnet sted å parkere elsykkelen hjemme over natten. 

4. Parkering 

Kunden har ikke anledning til å parkere elsykkelen på offentlig grunn over natten. Abonnementet forutsetter at Brukeren har et har et sted å parkere elsykkelen hjemme over natten hvor den kan låses inn, for eksempel i en privat bod eller en sykkelbod i et sameie, eller et sted som har adgangskontroll, for eksempel en bakgård med en port som låses.  

Ved bruk på dagtid skal elsykkelen alltid låses med medfølgende lås. Elsykkelen skal som minimum låses gjennom rammen og rundt et fast objekt. Der hvor det er praktisk mulig anbefales det også å tre låsen gjennom bakhjulet, i tillegg til rammen.  

Kunden skal tilstrebe ansvarlig parkering av elsykkelen, for eksempel inne i sykkelhotell der hvor det finnes, og anbefales å unngå parkering over tid på offentlige steder med særlig stor fare for tyveri. 


5. Bruk av Leieobjektet
 

Kunden har ansvaret for elsykkelen og øvrige leieobjekter under hele leieperioden.  

Leieobjektene er kun til privat bruk. Pendling til og fra jobb hører innunder privat bruk. Leieobjektene skal grunnet fare for forhøyet slitasje ikke brukes i bud- eller leveringstjeneste eller til annet arbeid hvor elsykkelen er et sentralt transportmiddel. Dersom Kunden bruker Leieobjektet til kommersielle formål eller i strid med vilkårene ovenfor, vil abonnementet avsluttes og Kunden ilegges et gebyr på 7 000 kroner. Joule kan gjennomføre kontroll for å sikre at bruken ikke er i strid med vilkårene. Ved usikkerhet og behov for avklaring knyttet til bruken av elsykkelen kan Joule kontaktes direkte. 

Kunden må være over 18 år for å kjøpe et abonnement, og hver Leietager kan kun ha ett (1) pågående abonnement. 


6. Eiendomsrett
 

Leieobjektene er Joule sin eiendom. Kunden kan ikke selge, pantsette, fremleie eller på annen måte avhende Leieobjektene.  

7 Tilleggstjenester 

  Ved kjøp av abonnement følger det med utvalgte tilleggstjenester. Disse tjenestene inkluderer: 

  7.2. Startpakke 

  Sammen med elsykkelen følger det med en startpakke som inneholder utvalgte produkter som er relevante ved bruk av elsykkel, herunder en FG-godkjent sykkellås. 

  7.2 Tyveriforsikring
   

  Abonnementet inkluderer tyveriforsikring med egenandel på 3 000 kroner, levert av Tryg Forsikring. Kunden plikter å etterleve vilkårene for at tyveriforsikringen skal gjelde, se forsikringsvilkårene vedlagt avtalen.  

  7.3 Service 

  Abonnementet inkluderer periodisk vedlikehold på sykkelen to ganger i året. Kunden må svare på henvendelser fra Joule når den blir innkalt til service, og sørge for overlevering av elsykkelen på avtalt tidspunkt og lokasjon.  

  Ved halvårlig service kan Kunden enten levere elsykkelen til service selv kostnadsfritt eller avtale henting med Joules logistikksamarbeidspartner, Wanda, mot en transportkostnad etter gjeldende sats. 


  8. Betaling og priser 
   

  Joule tilbyr månedsabonnement og årsabonnement. Månedsabonnement er løpende uten bindingstid og fornyes automatisk måned for måned, med mindre Kunden sier opp abonnementet på Joules nettsider innen fem (5) dager før abonnementsperioden utløper. 

  Årsabonnement tilbys til en lavere pris per måned enn månedsabonnement. Årsabonnement har en bindingstid på tolv (12) måneder. Abonnementet forlenges deretter med én (1) kalendermåned til samme pris, med mindre abonnementet sies opp innen fem (5) dager før abonnementsperioden utløper. Kunden kan velge å bryte bindingen og si opp årsabonnementet. Dersom abonnementet sies opp innenfor bindingstiden betaler Kunden et vederlag som tilsvarer prisdifferansen mellom årsabonnementet og et månedsabonnement for de månedene det gjelder. 

  Det månedlige beløpet for abonnementet trekkes fra Kundens registrerte betalingskort forskuddsvis.  

  Ved den første betalingen gjennomføres det en kredittsjekk av Kunden. Dersom kredittvurderingen godkjennes trekkes deretter betalingen for den første abonnementsperioden. Abonnements-perioden løper fra datoen Kunden mottar Leieobjektene. Deretter forfaller betalingen månedlig per kalendermåned, med mindre Kunden sier opp abonnementet.  

  Kunden varsles 30 dager før prisendringer. Den nye prisen vil først gjelde fra neste abonnementsperiode.  

  Alle priser er inkludert merverdiavgift. Dersom det har forekommet feil med prisene kan Joule endre, slette eller avvise ordre selv etter kunden har mottatt ordrebekreftelse. Ved en slik feil skal Kunden informeres uten unødig opphold.  

  Betalingen fra Kunden til Joule skjer gjennom Joules betalingsformidler, Stripe. Gebyrer belastes Kundens registrerte betalingskort. Ved vedvarende forsinket og manglende betalt faktura vil utestående beløp etter purringer sendes til inkasso ved Joules betalingsinnkrever, Kravia. 


  9. Leieobjektets tilstand
   

  Dersom Leietager finner feil eller mangler ved Leieobjektene, skal Joule kontaktes uten unødig opphold.  

  Kunden skal tilbakelevere Leieobjektene i tilsvarende stand som hen mottok dem. Noe bruksslitasje vil godtas, herunder:  

  • Normal bruksslitasje på dekk, kjede, drivverk og bremseklosser gitt lengden på bruksperioden.  
  • Mindre riper i ramme og/eller på skjermer, styret eller andre deler av sykkelen  

  Ved større skader på Utleieobjektet er Kunden pliktet til å kontakte Joule snarest. 

  Kunden skal selv gjennomfører enkelt vedlikehold av Utleieobjektene, herunder:  

  • Jevnlig vask av elsykkel etter bruk og ved behov (f.eks. dersom elsykkelen er skitten etter bruk på gjørmete veier, eller ved salt fra vintersykling). Bruk av høytrykkspyler kan skade elsykkelen og skal ikke brukes til å vaske elsykkelen. 


  10. Tyveriforsikring og tyveri
   

  Abonnementet inkluderer tyveriforsikring fra Tryg Forsikring. Vilkårene for forsikringen er vedlagt denne avtalen. Kunden er ansvarlig for å følge vilkårene i forsikringsavtalen for å være dekket av tyveriforsikringen. 

  Ved tyveri, og/eller skade i forbindelse med tyveri, må Kunden uten unødig opphold kontakte Joule, opplyse om tyveriet, og fylle ut et skjema fra Joule. Kunden må også sende inn en politianmeldelse av tyveriet. Anmeldelsen skal deretter sendes til Joule. 

  Ved tyveri er kundeforholdet gjenstand for en risikovurdering hos Joule. Dersom Kunden innvilges mulighet til et nytt leieforhold kan skjerpede vilkår gjelde for en slik avtale. De nye avtalevilkårene gjelder fra og med neste inngåtte leieperiode. 

  Dersom det er skjellig grunn til å mistenke svindel, vil forholdet politianmeldes. 


  11. Skade
   

  Alle skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i leieperioden, skal meldes til Joule uten unødig opphold. Kunden bærer risikoen for skade på Leieobjektene. Kunden er erstatningspliktig for enhver skade utover det som er påregnelig ved normal bruk. 

  Kunden er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved Leieobjektene som skyldes produksjonsfeil. 

  Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i forsvarlig bruk og lading av elektriske apparater og batterier. Joules anbefalinger for bruk av batteri og lader er tilgjengelig for Kunden i en sikkerhetsinstruks på hjemmesiden. Alle kunder oppfordres til å besøke sikkerhetsinstruksen gjennom en instruksjon som medfølger utlevert elsykkel. 


  12. Skade på tredjepart
   

  Kunden skal holde Joule skadesløs. Kunden bærer selv ansvaret for enhver skade forårsaket av elsykkelen så lenge elsykkelen er utlevert til Kunden.  

   

  13. Avslutning av abonnement 

  Ved avslutning av abonnementet skal Leieobjektene tilbakeleveres til Joule. Dersom Leieobjektene ikke er registrert tilbakelevert senest én (1) dag etter utløpt leieperiode vil abonnementet fornyes med en ny kalendermåned. 

  Kunden er ansvarlig for å velge tilbakeleveringsmetode for leieobjekt ved avslutning av abonnementet. Kunden kan velge mellom å levere Leieobjektene til Joules lager selv, eller å bestille henting på døren gjennom Joules logistikkpartner. Å velge henting på døren er kun mulig dersom Kunden bor innenfor logistikkpartnerens virksomhetsområde. Uavhengig av leveringsmetode skal tilbakelevering skje innen én (1) dag etter utløpt leieperiode.  

  Leieobjektene skal returneres som beskrevet i punkt 9 om Leieobjektenes tilstand. Dersom nødvendig skal kunden vaske over elsykkelen med en klut før levering. 

  Leieforholdet opphører først når Leieobjektene er levert til Joule eller logistikkpartner, og alle utestående beløper er innbetalt til Joule, herunder, men ikke begrenset til vederlag for leie, påkrevd service, og erstatningskrav eller gebyrer.  

  Dersom Kunden vurderes som dårlig egnet til å ta vare på Leieobjektene kan Joule selv avslutte abonnementet. 


  14. Endring av ordre
   

  For å endre abonnement må Joule kontaktes, fortrinnsvis gjennom Joules nettside, eller gjennom e-post eller telefon. Endringene vil ikke være gyldig før de er bekreftet skriftlig. Kunden kan maksimalt bytte til en annen elsykkelmodell to (2) ganger per år, hvor bytte av størrelse innenfor samme modell, eller bytte fra måneds- til årsabonnement, ikke er medregnet i dette tallet. 


  15. Utlevering og retur
   

  Utlevering og retur skjer i samråd med Joule eller Joules logistikkleverandør. For å få utlevert Leieobjektet må Kunden fremvise reservasjonsreferanse og gyldig legitimasjon som samsvarer med navnet oppgitt i reservasjonen.  

  Levering og henting på dør vil kun skje innenfor leverandørpartners virksomhetsområde. Kunden kan hente og levere elsykkel selv dersom hen har adresse utenfor arealet som dekkes av leverandørpartners virksomhetsområde. 

  Ved retur kontrollerer Joule Leieobjektenes tilstand og funksjon, og at alle deler og objekter er til returnert. Kunden er ansvarlig for å erstatte tap eller skade. 


  16. Personvern
   

  Joule behandler personlige opplysninger til Kunden i sikre dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. leieavtalen. Personopplysninger som behandles er navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, betalingsinformasjon, ordrehistorikk og kredittscore. De rettslige grunnlagene for innhenting og lagring av personopplysningene er inngåelse og administrering av kundeavtaler, interesseavveining, eller oppfylling av rettslige forpliktelser i henhold til bokføringsloven. Kunden har rett til å få sine personopplysninger fjernet fra Joules systemer, noe som gjøres ved personlig henvendelse til Joule.  

  Joule kan dele nødvendige personopplysninger (navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og betalingsinformasjon) med våre partnere, Experian, Stripe, Wanda, Tripletex og Tryg Forsikring. Ved å signere denne avtalen godkjenner Kunden deling av persondata med nevnte aktører.  

  Dersom Kunden benytter en rabattkode som en del av en bedriftsavtale hvor en bedrift eller en offentlig entitet subsidierer enten hele eller deler av abonnementet, godkjenner Kunden ved å signere denne avtalen deling av navn, e-postadresse og ordrehistorikk mellom Joule og parten som subsidierer abonnementet. 

  Mer detaljert informasjon om Joules praksiser for personvern finnes tilgjengelig på undermeny på Joules nettsider. Der finner du vår personvernerklæring som en egen orientering. 


  17. Endringer
   

  Joule AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på Joule.no. Endringer i vilkårene vil bli varslet til alle aktive abonnenter og vil gjøres tilgjengelige på joule.no 30 dager før de trer i kraft.  

  Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på joule.no, godtar Kunden å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis Kunden ikke ønsker å godta de nye vilkårene vil abonnementet avsluttes.  

    

  Vedlegg 1:  

   

  Tryg Tyveriforsikring  

  - tyveriforsikring for Joule elsykler  

  Forsikringsvilkår nr. 0362–1  

  Avtalegrunnlag  

  Forsikringen består av forsikringspolisen, eventuelle polisetillegg og forsikringsvilkårene som formidles av Joule i forbindelse med tegning av et Joule-abonnement. For forsikringen gjelder Lov om forsikringsavtaler (FAL), og andre lover så langt disse ikke er fraveket i vilkårene.  

  Om avtalen  

  Denne forsikringen gis til innehavere av et Joule-abonnement. Det er ikke adgang til å reservere seg mot deltagelse i forsikringen. Vilkår og forutsetninger for premiesetting forhandles av Joule.  

  Regler for kollektiv forsikringsavtale - FAL § 9-2 og 19-2  

  Forsikringen er kun tilgjengelig for innehavere av et Joule-abonnement. Joule fører fortegnelse over medlemmene/abonnent innehaverne og betaler forsikringspremien til Tryg. Gjeldende vilkår samt annen vesentlig informasjon om forsikringen vil til enhver tid være tilgjengelig på Joule sin nettside joule.no. Dersom forsikringsforholdet avsluttes gjelder forsikringen kun for skader som inntreffer før forsikringens opphørsdato. Skader som inntreffer etter opphørsdato, skal meldes til ny forsikringsgiver.  

  1. Hvem er forsikringstaker  

  Forsikringstaker er, Joule AS, Økernveien 9, NO-0653 Oslo, Norge, org. nr. 928787052 (heretter kalt “Joule”)  

  2. Hvem forsikringen gjelder  

  • Forsikringen gjelder for Joules kunder som har et aktivt Joule-elsykkelabonnement.
   • Det er et krav at den forsikrede er fast bosatt i Norge.

  3. Hvor forsikringen gjelder  


  Forsikringen gjelder uansett hvor i verden elsykkelen befinner seg ved skadetilfellet, men skadebehandling og erstatning skjer kun i Norden. 
   

  4. Hva er forsikret 

  4.1 Forsikringen gjelder  
  Forsikringen gjelder elsykkelen som er registrert på Joule-elsykkelabonnementet.  

  4.2 Forsikringen gjelder ikke  
  • Motorkjøretøy, med registreringskrav eller som er konstruert til å oppnå hastigheter over 25 km/t. 
  • Elsykkel (inkludert montert sykkelutstyr) med verdi som overstiger maksimal verdi avtalt mellom Tryg og Joule.
   5. Når forsikringen gjelder 

    Forsikringen gjelder i 12 måneder av gangen fra dagen du tegnede Joule-abonnementet, dog maksimalt i 72 måneder og under forutsetningen at Joule-abonnementet er aktivt og betalt.  


    6. Egenandel 

    Forsikringen gjelder med egenandel på 3 000 kr. per skade.  

     

    7. Erstatningsbeløp 

    7.1 Valg av erstatningsbeløp  

    Maksimalt erstatningsbeløp følger den valgte elsykkelens maksimale verdi. 

    7.2 Maksimal erstatningsbeløp  

    Det maksimale erstatningsbeløpet kan ikke overskride den maksimale verdien som er angitt i avtalen mellom Tryg og Joule.  


    8. Hvilke skader og tap omfattes av forsikringen 

    8.1 Forsikringen gjelder  

    8.1.1 Tyveri etter innbrudd  

    Forsikringen gjelder tyveri fra en bygning eller lokaler som er låst med lås, låsenhetsdeler og forsterkningsbeslag i klasse 3 eller høyere (i henhold til forsikringsselskapenes godkjennelses-ordning for lås og beslag - fgsikring.no/innbrudd/laser-og-lasutstyr). Videre skal ytterdører og andre åpninger være helt stengt og låst. For vinduer og lignende gjelder det også at de skal være helt stengt med tilhørende hasper. Vinduer som står på gløtt, betraktes ikke som låst selv om innbrudds beskyttelse er montert. Det er også et krav at det skal være synlige tegn på skade forårsaket av vold eller verktøy.  

    8.1.2 Ran og tyveri  

    Forsikringen gjelder for tyveri av eller om du blir ranet på den forsikrede sykkelen. Med ran mener vi tyveri og/eller skade på din eiendom, der gjerningsmannen bruker, eller truer med å bruke, vold for å tilegne seg sykkelen din. Med tyveri mener vi at tyveriet av sykkelen din utføres i din umiddelbare nærhet og på en slik måte at du umiddelbart oppfattet tyveriet.  

    8.1.3 Tyveri av låst elsykkel og batteri  

    Forsikringen gjelder tyveri av låst elsykkel, samt tyveri av elsykkelens batteri. Det er et krav at sykkelen er låst med fabrikkinstallert sykkellås, alternativt med annet godkjent sykkellås. Med godkjent sykkellås mener vi lås som oppfyller kravene iht. regelverk utstedt av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevn - fgsikring.no.  

    8.1.4 Egenandelskompensasjon  

    Om tyveriet av elsykkel eller batteri kan dekkes av en annen forsikring, og du melder skaden til annet forsikringsselskap, kan du få egenandelen du har betalt kompensert av os, dog maksimalt 2 000 kroner per skade.  

    8.2 Forsikringen gjelder ikke  

    • Skade eller tyveri som følge av underslag eller ulovlig innehav. Med dette menes det at elsykkelen overleveres til en annen person med forutsetning om at elsykkelen skal leveres tilbake, og at vedkommende i stedet beholder, selger eller gir den bort. Et eksempel er om du lar en annen person prøvekjøre eller låne elsykkelen, og vedkommende ikke leverer den tilbake. 
    • Skade eller tyveri som følge av bedrageri. 
    • Skade som består i eller er følge av: aldersforandring, farge- eller formendring, avskaving, slitasje, mugg, belegg eller dårlig vedlikehold eller annen skade som ikke påvirker sykkelens funksjon, f.eks. riper på sykkelens over- eller sideflater. 
    • Tap av eller skade på programvare eller data på elektronisk display. 
    • Tap av elsykkel på grunn av at den forlegges eller mistes. 
    • Tyveri som begås av familiemedlem, leieboer, utleier, leier og lignende. 
    • Skade som påføres med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. 
    • Alle typer skader på batterier, dog dekkes tyveri av elsykkelbatteriet. 
    • Skade som omfattes av en garanti og/eller tjenesteavtale eller der reklamasjonsrett kan gjøres gjeldende. 

    9. Sikkerhetsforskrifter 


    For at det skal kunne gis erstatning, skal følgende krav være oppfylt: 
     

    • du skal følge produsentens anvisninger for bruk 
    • du skal bruke elsykkelen på en formålstjenlig måte 
    • du skal håndtere elsykkelen på en slik måte at skade, i den grad det er mulig, kan unngås, f.eks. skal låsinstruksjonene i bruksanvisningen/instruksjonsboken følges 
    • du skal ta vare på den forsikrede elsykkelen med vanlig aktsomhet slik at skader, i den grad det er mulig, kan forhindres, f.eks. skal ikke den forsikrede sykkelen utsettes for situasjoner der risikoen for skade er åpenbar 

    10. Reduksjon eller bortfall av erstatning 

     Dersom sikkerhetsforskriftene i punkt 9 ikke følges, kan erstatningen bortfalle helt eller delvis som følger:  

     10.1 Grov eller alvorlig forsømmelse  

     Ved grov eller alvorlig forsømmelse kan erstatningen bortfalle i sin helhet (erstatningen reduseres med 100%).  

     10.2 Redusering av erstatning  

     Hvis du har unnlatt å følge sikkerhetstiltakene i punkt 3, kan erstatningen reduseres. Reduksjonen skjønnsvurderes i henhold til omstendighetene. 
      

     11. Hvordan erstatter vi 

     11.1 Beregning av elsykkelens verdi  

     Erstatningen kan ikke overskride forsikringssummen som fremgår av Joule-abonnementet.  

     11.2 Regler for erstatning  

     Vi har rett til å avgjøre om en skade skal erstattes ved reparasjon, gjenanskaffelse eller kontant som vist nedenfor:  

     11.2.1 Reparasjon  

     Vi kan velge å erstatte reparasjonskostnadene.  

     11.2.2 Gjenanskaffelse  

     Dersom elsykkelen/batteriet er blitt stjålet, erstatter vi med en elsykkel/batteri av samme modell og merke. Dersom det ikke går an å anskaffe en slik elsykkel/batteri, erstatter vi den med en elsykkel/batteri som, i størst mulig utstrekning, tilsvarer elsykkelens tekniske spesifikasjoner, men høyst med den verdien av elsykkelen avtalt mellom Tryg og Joule.  

     11.2.3 Kontanterstatning – totalskade  

     Dersom vi ikke kan fremskaffe en teknisk sett tilsvarende elsykkel, eller dersom vi på grunn av fradrag i erstatningen ikke kan levere en teknisk sett tilsvarende elsykkel, kan vi utbetale erstatningen vår kontant til Joule, men høyst med den verdi som er avtalt mellom Tryg og Joule.  

     11.3 Gjenfunnet elsykkel/batteri  
     11.3.1 Gjenfunnet elsykkel/batteri  

     Dersom vi har erstattet en elsykkel/batteri som senere blir funnet igjen, kan Joule beholde elsykkelen/batteriet som er gjenfunnet forutsatt at Joule betaler tilbake erstatningen / leverer erstatningssykkelen/batteriet tilbake til oss. Hvis ikke, vil eierskapet av elsykkelen/batteriet som er gjenfunnet tilfalle oss.  

     11.3.2 Skadet sykkel/batteri  

     Om elsykkelen/batteriet blir funnet før erstatning er blitt utbetalt, og det viser seg at elsykkelen/batteriet er blitt skadet i forbindelse med tyveriet som ville vært dekket gjennom forsikringen, dekker forsikringen utgifter til reparasjon av elsykkelen/batteriet om reparasjon er mulig og økonomisk fordelaktig, men kun om reparasjonskostnadene ikke overstiger høyeste erstatningsbeløp  


     12. Dokumentasjon 

     Ved tap av eller skade på den forsikrede elsykkelen/batteriet skal du kunne bevise kravet om erstatning. Dersom du ikke kan bevise eller dokumentere erstatningskravet, kan vi avvise kravet helt eller fastsette erstatningens størrelse etter eget skjønn.  

     Ved tyveri, ran, tap eller hærverk skal du:  

     • Politianmelde forholdet og sende oss dokumentasjon på dette. Du skal medvirke i politiets etterforskning ved å levere dem all relevant informasjon. 
     • Å sende oss bevis på at elsykkelen var låst med fabrikkinstallert lås alternativt med annet godkjent lås, og annen sykkelinformasjon som ramme-/produksjonsnummer og annen relevant dokumentasjon for skadehåndteringen. 

     13. Ved skade

      

     13.1 Skademelding  

     Skademelding skal sendes til Joule via joule.no. Du skal klikke på knappen «Rapporter tyveri» for å levere skademelding til Joule. Du skal uten unødig opphold melde fra om skaden til Joule på måten som er angitt ovenfor, og innenfor de fristene som angis under avsnittet «Annet» under punktet «Foreldelse». Ved godkjent skade betaler du egenandelen til Joule.  

     13.2 Begrense eller avverge en skade  
     • Du skal i den grad det er mulig forsøke å begrense skade som allerede er inntruffet eller avverge skade som det mistenkes at kan inntreffe umiddelbart. Vi kan iverksette tiltak med samme formål. Dersom du med forsett eller ved grov uaktsomhet setter til side muligheten din til å begrense skaden, kan erstatningen reduseres eller utebli helt. 
     • Forsikringen erstatter for skade som oppstår på den forsikrede elsykkelen/batteriet i forbindelse med at du tar forsvarlige redningstiltak for å avverge en mistenkt umiddelbart truende skade. 
     • I forbindelse med at erstatningsberettiget skade erstattes, i tillegg til erstatningsbeløpet, rimelige og nødvendige merkostnader for begrensning eller avverging av skade. 
     13.3 Reparasjon av en skade – kun om det er avtalt med oss  

     Reparasjon av en skade, fjerning eller destruksjon av det skadede, skal kun skje dersom det er avtalt med oss. Provisorisk reparasjon kan derimot utføres dersom det er nødvendig for å avverge alvorlige følgeskader. Forsikringstakeren skal beholde de eventuelt utskiftede delene inntil skadesaken er fullstendig avgjort.  

     13.4 Utbetaling av erstatning  

     Erstatning for egenandel betalt til annet forsikringsselskap utbetales til sikrede som er angitt på abonnementet og til kontoen vedkommende angir og sikrede skal være kontoinnehaver av den angitte kontoen. Erstatning ved tyveri av elsykkel/batteri utbetales til Joule (forsikringstakeren).  

      

     14. Forsikringsperiode og oppsigelse 

     14.1 Forsikringsperiode  

     Forsikringen gjelder for perioden som er angitt på polisen.  

     14.2 Forsikringens ikrafttredelse  

     Forsikringen trer i kraft når sikrede tegner abonnent hos Joule.  

     14.3 Forsikringens opphør  
     • Forsikringen opphører å gjelde ved forsikringsperiodens slutt, dog senest etter 72 måneder. 
     • Forsikringen gjelder parallelt med ditt Joule-abonnement. Dersom du sier opp Joule-abonnementet, gjelder forsikringen til og med den datoen som Joule-abonnementet gjelder til. 
     14.4 Oppsigelse  
     14.4.1 Din rett til å si opp forsikringen  

     Forsikringen gjelder parallelt med ditt Joule-abonnement og dersom du vil sige opp forsikringen må du samtidig sige opp Joule-abonnementet. Dersom du sier opp Joule-abonnementet, gjelder forsikringen til og med den datoen som Joule-abonnementet gjelder til. Kontakt Joule for hvilke varslingsregler som gjelder for abonnementet.  

     14.4.2 Vår rett til å si opp forsikringen  

     Vi kan si opp forsikringen i forsikringstiden hvis:  

     • det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Oppsigelsestiden er da på 14 dager. Se forsikringsavtaleloven § 4-3. 
     • det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen. Forsikringen kan da sies opp med øyeblikkelig virkning. Se forsikringsavtaleloven § 4-3. 
     • det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret. Oppsigelsestiden er da på 1 uke. Se forsikringsavtaleloven § 8-1. 
     • det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger og oppsigelse er rimelig. Oppsigelsestiden er da på 2 måneder. Se forsikringsavtaleloven § 3-7. 
     • avtalen mellom Joule og Tryg blir oppsagt. Oppsigelsestiden er da på 6 måneder. 
     avtalt premie ikke er betalt til oss av Joule, å si opp forsikringen, noe som medfører at forsikringsdekningen for deg og samtlige Joule-kunder opphører å gjelde. 


     15 Plikt til å rapportere risikoøkning 


     Du skal uten unødig opphold melde fra til Joule om et forhold som er angitt i forsikringsavtalen og som er av vesentlig betydning for risikoen, endres. Det skal rapporteres om en risikoøkning: 
      

     • dersom du som sykkelens eier flytter til et annet land 
     • dersom sykkelens verdi stiger og dermed må plasseres i en annen premiegruppe, eller dersom den overstiger det høyeste erstatningsbeløpet 

     Etter varsling om risikoøkning gjør vi en risikovurdering om forsikringen kan fortsette å gjelde, og i så fall på hvilke vilkår. Unnlatelse av å varsle om risikoøkning kan føre til reduksjon av forsikringserstatning. I mer alvorlige tilfeller kan erstatningen utebli helt.  


     16. Unntak og begrensninger 

     Atomskader  

     Forsikringen gjelder ikke for skade på eiendom eller ved erstatningsansvar dersom skaden direkte eller indirekte ble forårsaket av atomkjerneprosess.  

     Force majeure  

     Forsikringen gjelder ikke for tap som oppstår dersom skadeetterforskning, reparasjonstiltak eller betaling av erstatning forsinkes på grunn av krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, revolusjon eller opprør eller på grunn av statlig inngripen, streik, lockout, blokade eller lignende hendelse.  

     Krigsskader  

     Forsikringen gjelder ikke for skader knyttet til krig, krigslignende hendelser, borgerkrig, revolusjon eller opprør.  

     Myndighets inngripen  

     Forsikringen gjelder ikke for skade som oppstår eller hvis omfang direkte eller indirekte forårsakes av eller i forbindelse med myndighetenes inngripen.  

     Ulovlig handling  

     Forsikringen gjelder ikke ved skade på grunn av ulovlig handling av den forsikrede, vedkommendes begunstigede eller arving. Sanksjonsbestemmelse Tryg kan ikke gi tilsagn om dekning eller betale ut erstatning eller andre ytelser dersom dette kan medføre at Tryg handler i strid med, eller utsetter Tryg for forbud, restriksjoner eller sanksjoner vedtatt i De Forente Nasjoners organer. Det samme gjelder handels- eller økonomiske sanksjoner, lover eller direktiver vedtatt av EU, Storbritannia, eller USA. Denne begrensning kan ikke fravikes ved avtale  

     Terrorhandling  

     Forsikringen gjelder ikke for skade ved spredning av biologiske, kjemiske eller kjernefysiske stoffer i forbindelse med en terrorhandling. Med terrorisme menes en handling, inkludert, men ikke begrenset til, bruk av makt eller vold og/eller trussel om det samme, av person eller gruppe (grupper), enten noen handler alene eller på vegne av andre eller i forbindelse med en organisasjon (organisasjoner) eller regjering (regjeringer), av politiske, religiøse, ideologiske eller etniske formål eller årsaker inkludert hensikten å påvirke regjeringer og/eller sette allmennheten, eller en del av allmennheten, i frykt.  

      

     17. Generelle bestemmelser 

     Annen avtale eller garanti  

     Forsikringen gjelder ikke for skade som leverandør eller annen er ansvarlig for i henhold til lov, garanti eller lignende forpliktelse. Forsikringen gjelder imidlertid dersom du kan vise at den som har forpliktet seg, ikke er i stand til å oppfylle dette.  

     Betaling av forsikringen  

     Premiene er avtalt mellom oss og Joule og er fastsatt i henhold til vår tariff. Premien betaler du til Joule i samsvar med abonnementsavtalen som er tegnet mellom deg som sikrede og Joule. Vi har rett til, i tilfeller der avtalt premie ikke er betalt til oss av Joule, å si opp forsikringen, noe som medfører at forsikringsdekningen for samtlige Joule-kunder opphører å gjelde.  

     Dobbelforsikring  

     Dersom samme interesse har blitt forsikret mot samme fare hos flere selskaper, er hvert selskap ansvarlig mot den forsikrede som om det selskapet alene hadde gitt forsikring. Du har imidlertid ikke rett til høyere erstatning fra selskapene enn det som til sammen tilsvarer skaden. Dersom summen av ansvarsbeløpene overstiger skaden, fordeles ansvaret mellom selskapene etter forholdet mellom ansvarsbeløpene.  

     Forsikringsavtaleloven og norsk lov  

     For denne forsikringen gjelder norsk lov og for øvrig bestemmelsene i Lov om forsikringsavtaler (FAL).  

     Forsikringsgiver  

     Forsikringsgiver er Moderna Försäkringar, en del av Trygg-Hansa Försäkring, Box 7830, SE-103 98 Stockholm, Sverige, Bolagsverket org.nr 516403-8662, filial til Tryg Forsikring A/S, Erhvervsstyrelsen CVRnr. 24260666, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 Ballerup, Danmark.  

     Foreldelse  

     Den som vil ha forsikringserstatning eller annen forsikringsdekning, må klage innen ti år fra tidspunktet da forholdet inntrådte som i henhold til forsikringsavtalen, kvalifiserer for slik dekning. Dersom den som vil ha forsikringsdekning har fremmet kravet til forsikringsselskapet innen den tid som angis i første ledd, er fristen for å klage alltid minst seks måneder fra selskapet har erklært at det har tatt en endelig beslutning om kravet. Dersom det ikke klages i henhold til tidsfristene som er angitt ovenfor, går retten til forsikringsdekning tapt.  

     FOSS - skaderegistrering  

     Vi har, om ønskelig, rett til å registrere alle skader som rapporteres i forbindelse med denne forsikringen i forsikringsselskapenes sentrale skaderegister, FOSS. Registeret brukes bare i forbindelse med skadebehandling.  

     Garantiordning for skadeforsikring  

     Tryg er, som filial av Tryg Forsikring A/S, Danmark, omfattet av garantiordningen som gjelder for forsikringsselskap som tilbyr skadeforsikring i Norge. Se Forskrift om Garantiordning for skadeforsikring av 22.12.2006.  

     Identifikasjon – betydning av andres handlinger  

     Identifikasjon innebærer at handlinger og unnlatelser fra andre vil få samme virkning for sikredes rettigheter som om de var foretatt av sikrede selv. Se forsikringsavtaleloven § 4-11. De som identifiseres med sikrede er ektefelle som bor sammen med sikrede eller personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold.  

     Regress  

     Hvis det er flere som er ansvarlig for sikredes skade, overtar Tryg sikredes rett til erstatning for det beløp sikrede har fått utbetalt fra Tryg.  

     Renter  

     Sikrede har krav på renter i overensstemmelse med forsikringsavtaleloven paragraf 8-4. Tryg beregner renter av erstatningen når det er gått 2 måneder etter at melding om forsikringstilfellet er sendt til Tryg. Forsømmer sikrede/ forsikrede å gi opplysninger eller utlevere dokumenter i samsvar med forsikringsavtalelovens § 8-1, kan han eller hun ikke kreve renter for den tid som går tapt ved dette. Det samme gjelder hvis sikrede urettmessig avviser fullt eller delvis oppgjør.  

     Valuta  

     Hvis ikke annet fremgår av vilkår eller polise regnes alle beløp i norske kroner (NOK). Dette gjelder priser, forsikringssummer, erstatningsbeløp og eventuelle andre beløp som følger av forsikringsavtalen.  

     Vinningsforbud  

     Forsikringen skal ikke føre til vinning. Tryg erstatter, innenfor forsikringsavtalen, det tapet som er lidt. Forsikringssummens størrelse er ikke avgjørende for den forsikrede tingen eller interessens verdi.  

      

     18. Personvern 

     Personopplysningene dine behandles i samsvar med EUs personvernforordning og supplerende svensk personvernlovgivning. Personopplysningene som behandles er for eksempel navn, adresse, personnummer, økonomiske forhold, betalingsinformasjon, helsetilstand, øvrige opplysninger som selskapet trenger for tegning av forsikring, fornyelse eller endring av forsikring eller øvrig forsikringsadministrasjon, så vel som opplysninger som gis i forbindelse med skadebehandling osv. Opplysninger kan for nevnte formål bli gitt ut til samarbeidspartnere i og utenfor EU- og EØS-området, forsikringsformidlere eller andre selskaper i konsernet. Opplysningene kan ifølge lov også gis ut til myndigheter. Fullstendig informasjon om behandlingen av personopplysninger finnes i vår personvernerklæring på trygghansa.se/personuppgifter.  

     Trygg-Hansa Försäkring, filial til Tryg Forsikring A/S, er behandleransvarig. Du har rett til å få vite hvordan dine opplysninger behandles av oss, og få et utdrag om dette (registerutdrag). Du har også rett til å få feilaktige opplysninger rettet eller slettet i visse tilfeller. Du kan også kreve at håndteringen begrenses eller innvende mot håndteringen av dine opplysninger og kreve at de opplysningene du selv har gitt til oss, flyttes til andre. Du kontakter oss ved å skrive til dpo@trygghansa.se. Ved å kontakte oss kan du også kreve at personvernerklæringen sendes per post til deg, og meddele at personopplysningene dine ikke skal brukes for direkte markedsføring.  

      

     19. Dersom du ikke er enig med oss 

     Vår målsetning er fornøyde kunder, og det er verdifullt for oss å få ta del i dine synspunkter, uansett om du er fornøyd eller anser at det finnes områder hvor vi kan bli bedre. Vårt håp er at saken din skal kunne oppklares gjennom en dialog mellom oss.  

     Dersom du er uenig i avgjørelsen vår i en forsikringssak, ønsker vi at du først kontakter avdelingen i Tryg som har behandlet forsikringssaken din gjennom at å sende e-post til affinity@tryg.no 

     Hvis du fortsatt ikke er fornøyd med avgjørelsen etter henvendelsen til avdelingen, kan du rette klagen til Kvalitetsavdelingen i Tryg. Klager kan meldes elektronisk på: www.tryg.no/meld-skade/klagemuligheter eller per brev til: Tryg Forsikring, v/Kvalitetsavdelingen, Postboks 7070, 5020 Bergen.  

     Du har også rett til å klage til Finansklagenemnda. Adressen til Finansklagenemnda er: Finansklagenemnda, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo, e-post: firmapost@finkn.no. Hvis vi ikke har oppfylt våre forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen, kan den avtalen gjelder, be om rettelse ved at vedkommende i brev til oss forklarer sin sak og ber oss om vår uttalelse.  

     Det er også mulig å få sine rettigheter i henhold til forsikringsvilkårene prøvd gjennom å bringe saken inn for retten. Se Lov om forsikringsavtaler § 20-1.  

     20.Tilsynsmyndighet  

     Tryg (Moderna Försäkringar) står under tilsyn av Finanstilsynet i Danmark og Finansinspektionen i Sverige.