Vilkår for leie av elsykkel og tilknyttede tjenester

Joule AS driver en utleietjeneste der forbrukere kan abonnere på elsykler ved å bestille elsykkelen på nett. Utvalgte tilknyttede tjenester hører også med elsykkelen. Abonnenten har bruksrett til elsykkelen frem abonnementet sies opp av forbruker eller avsluttes av Joule AS. 

Joule AS ber forbruker lese nøye gjennom denne leieavtalen som er bindende fra og med inngåelse av leieforholdet.  

1. Generelt 

Disse vilkårene gjelder for utleie fra Joule AS til forbrukere. Vilkårene vil sammen med leietakers ordre utgjøre et samlet avtalegrunnlag for leieforholdet.  

2. Definisjon av parter 

Utleier: Joule AS, Økernveien 9, 0653 Oslo, org nr. 928 787 052 og blir i det følgende benevnt som Joule. 

Leietaker: Den som er oppgitt som leietaker i bestillingen, og blir i det følgende benevnt som Kunden. 

Leieobjekt: Alle komponenter som inngår i abonnementet fra Joule, herunder en elsykkel. 

3. Bruksrett 

Kunden har bruksrett til Leieobjektene så lenge abonnementet løper. Kunden kan ikke gjøre endringer på Leieobjektene, som for eksempel omlakkere eller påmontere reklame. Rammenummer, logo eller tilsvarende som tjener til identifikasjon av elsykkelen, må ikke fjernes.  

Kunden kan ikke trimme eller på annen måte modifisere eller endre Leieobjektenes standardkonfigurasjon.  

Montering av egnede sidevesker, barnesete, barnevogn eller flaskeholder er tillatt så lenge utstyret passer til elsykkelmodellen og monteringen utføres på en egnet og skånsom måte som i minst mulig grad lager merker eller riper i lakken, eller på annen måte skader elsykkelen. 

Forutsetninger for bruksrett er at Kunden er funnet kredittverdig, og at Kunden har et egnet sted å parkere elsykkelen hjemme over natten. 

4. Parkering 

Kunden har ikke anledning til å parkere elsykkelen på offentlig grunn over natten. Abonnementet forutsetter at Brukeren har et har et sted å parkere elsykkelen hjemme over natten hvor den kan låses inn, for eksempel i en privat bod eller en sykkelbod i et sameie, eller et sted som har adgangskontroll, for eksempel en bakgård med en port som låses.  

Ved bruk på dagtid skal elsykkelen alltid låses med medfølgende lås. Elsykkelen skal som minimum låses gjennom rammen og rundt et fast objekt. Der hvor det er praktisk mulig anbefales det også å tre låsen gjennom bakhjulet, i tillegg til rammen.  

Kunden skal tilstrebe ansvarlig parkering av elsykkelen, for eksempel inne i sykkelhotell der hvor det finnes, og anbefales å unngå parkering over tid på offentlige steder med særlig stor fare for tyveri. 


5. Bruk av Leieobjektet
 

Kunden har ansvaret for elsykkelen og øvrige leieobjekter under hele leieperioden.  

Leieobjektene er kun til privat bruk. Pendling til og fra jobb hører innunder privat bruk. Leieobjektene skal grunnet fare for forhøyet slitasje ikke brukes i bud- eller leveringstjeneste eller til annet arbeid hvor elsykkelen er et sentralt transportmiddel. Dersom Kunden bruker Leieobjektet til kommersielle formål eller i strid med vilkårene ovenfor, vil abonnementet avsluttes og Kunden ilegges et gebyr på 7 000 kroner. Joule kan gjennomføre kontroll for å sikre at bruken ikke er i strid med vilkårene. Ved usikkerhet og behov for avklaring knyttet til bruken av elsykkelen kan Joule kontaktes direkte. 

Kunden må være over 18 år for å kjøpe et abonnement, og hver Leietager kan kun ha ett (1) pågående abonnement. 


6. Eiendomsrett
 

Leieobjektene er Joule sin eiendom. Kunden kan ikke selge, pantsette, fremleie eller på annen måte avhende Leieobjektene.  

7 Tilleggstjenester 

  Ved kjøp av abonnement følger det med utvalgte tilleggstjenester. Disse tjenestene inkluderer: 

  7.2. Startpakke 

  Sammen med elsykkelen følger det med en startpakke som inneholder utvalgte produkter som er relevante ved bruk av elsykkel, herunder en FG-godkjent sykkellås. 

  7.2 Tyveriforsikring
   

  Abonnementet inkluderer tyveriforsikring med egenandel på 3 000 kroner, levert av Tryg Forsikring. Kunden plikter å etterleve vilkårene for at tyveriforsikringen skal gjelde, se forsikringsvilkårene vedlagt avtalen.  

  7.3 Service 

  Abonnementet inkluderer periodisk vedlikehold på sykkelen to ganger i året. Kunden må svare på henvendelser fra Joule når den blir innkalt til service, og sørge for overlevering av elsykkelen på avtalt tidspunkt og lokasjon.  

  Ved halvårlig service kan Kunden enten levere elsykkelen til service selv kostnadsfritt eller avtale henting med Joules logistikksamarbeidspartner, Wanda, mot en transportkostnad etter gjeldende sats. 


  8. Betaling og priser 
   

  Joule tilbyr månedsabonnement og årsabonnement. Månedsabonnement er løpende uten bindingstid og fornyes automatisk måned for måned, med mindre Kunden sier opp abonnementet på Joules nettsider innen fem (5) dager før abonnementsperioden utløper. 

  Årsabonnement tilbys til en lavere pris per måned enn månedsabonnement. Årsabonnement har en bindingstid på tolv (12) måneder. Abonnementet forlenges deretter med én (1) kalendermåned til samme pris, med mindre abonnementet sies opp innen fem (5) dager før abonnementsperioden utløper. Kunden kan velge å bryte bindingen og si opp årsabonnementet. Dersom abonnementet sies opp innenfor bindingstiden betaler Kunden et vederlag som tilsvarer prisdifferansen mellom årsabonnementet og et månedsabonnement for de månedene det gjelder. 

  Det månedlige beløpet for abonnementet trekkes fra Kundens registrerte betalingskort forskuddsvis.  

  Ved den første betalingen gjennomføres det en kredittsjekk av Kunden. Dersom kredittvurderingen godkjennes trekkes deretter betalingen for den første abonnementsperioden. Abonnements-perioden løper fra datoen Kunden mottar Leieobjektene. Deretter forfaller betalingen månedlig per kalendermåned, med mindre Kunden sier opp abonnementet.  

  Kunden varsles 30 dager før prisendringer. Den nye prisen vil først gjelde fra neste abonnementsperiode.  

  Alle priser er inkludert merverdiavgift. Dersom det har forekommet feil med prisene kan Joule endre, slette eller avvise ordre selv etter kunden har mottatt ordrebekreftelse. Ved en slik feil skal Kunden informeres uten unødig opphold.  

  Betalingen fra Kunden til Joule skjer gjennom Joules betalingsformidler, Stripe. Gebyrer belastes Kundens registrerte betalingskort. Ved vedvarende forsinket og manglende betalt faktura vil utestående beløp etter purringer sendes til inkasso ved Joules betalingsinnkrever, Kravia. 


  9. Leieobjektets tilstand
   

  Dersom Leietager finner feil eller mangler ved Leieobjektene, skal Joule kontaktes uten unødig opphold.  

  Kunden skal tilbakelevere Leieobjektene i tilsvarende stand som hen mottok dem. Noe bruksslitasje vil godtas, herunder:  

  • Normal bruksslitasje på dekk, kjede, drivverk og bremseklosser gitt lengden på bruksperioden.  
  • Mindre riper i ramme og/eller på skjermer, styret eller andre deler av sykkelen  

  Ved større skader på Utleieobjektet er Kunden pliktet til å kontakte Joule snarest. 

  Kunden skal selv gjennomfører enkelt vedlikehold av Utleieobjektene, herunder:  

  • Jevnlig vask av elsykkel etter bruk og ved behov (f.eks. dersom elsykkelen er skitten etter bruk på gjørmete veier, eller ved salt fra vintersykling). Bruk av høytrykkspyler kan skade elsykkelen og skal ikke brukes til å vaske elsykkelen. 


  10. Tyveriforsikring og tyveri
   

  Abonnementet inkluderer tyveriforsikring fra Tryg Forsikring. Vilkårene for forsikringen er vedlagt denne avtalen. Kunden er ansvarlig for å følge vilkårene i forsikringsavtalen for å være dekket av tyveriforsikringen. 

  Ved tyveri, og/eller skade i forbindelse med tyveri, må Kunden uten unødig opphold kontakte Joule, opplyse om tyveriet, og fylle ut et skjema fra Joule. Kunden må også sende inn en politianmeldelse av tyveriet. Anmeldelsen skal deretter sendes til Joule. 

  Ved tyveri er kundeforholdet gjenstand for en risikovurdering hos Joule. Dersom Kunden innvilges mulighet til et nytt leieforhold kan skjerpede vilkår gjelde for en slik avtale. De nye avtalevilkårene gjelder fra og med neste inngåtte leieperiode. 

  Dersom det er skjellig grunn til å mistenke svindel, vil forholdet politianmeldes. 


  11. Skade
   

  Alle skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i leieperioden, skal meldes til Joule uten unødig opphold. Kunden bærer risikoen for skade på Leieobjektene. Kunden er erstatningspliktig for enhver skade utover det som er påregnelig ved normal bruk. 

  Kunden er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved Leieobjektene som skyldes produksjonsfeil. 

  Kunden er ansvarlig for å sette seg inn i forsvarlig bruk og lading av elektriske apparater og batterier. Joules anbefalinger for bruk av batteri og lader er tilgjengelig for Kunden i en sikkerhetsinstruks på hjemmesiden. Alle kunder oppfordres til å besøke sikkerhetsinstruksen gjennom en instruksjon som medfølger utlevert elsykkel. 


  12. Skade på tredjepart
   

  Kunden skal holde Joule skadesløs. Kunden bærer selv ansvaret for enhver skade forårsaket av elsykkelen så lenge elsykkelen er utlevert til Kunden.  

   

  13. Avslutning av abonnement 

  Ved avslutning av abonnementet skal Leieobjektene tilbakeleveres til Joule. Dersom Leieobjektene ikke er registrert tilbakelevert senest én (1) dag etter utløpt leieperiode vil abonnementet fornyes med en ny kalendermåned. 

  Kunden er ansvarlig for å velge tilbakeleveringsmetode for leieobjekt ved avslutning av abonnementet. Kunden kan velge mellom å levere Leieobjektene til Joules lager selv, eller å bestille henting på døren gjennom Joules logistikkpartner. Å velge henting på døren er kun mulig dersom Kunden bor innenfor logistikkpartnerens virksomhetsområde. Uavhengig av leveringsmetode skal tilbakelevering skje innen én (1) dag etter utløpt leieperiode.  

  Leieobjektene skal returneres som beskrevet i punkt 9 om Leieobjektenes tilstand. Dersom nødvendig skal kunden vaske over elsykkelen med en klut før levering. 

  Leieforholdet opphører først når Leieobjektene er levert til Joule eller logistikkpartner, og alle utestående beløper er innbetalt til Joule, herunder, men ikke begrenset til vederlag for leie, påkrevd service, og erstatningskrav eller gebyrer.  

  Dersom Kunden vurderes som dårlig egnet til å ta vare på Leieobjektene kan Joule selv avslutte abonnementet. 


  14. Endring av ordre
   

  For å endre abonnement må Joule kontaktes, fortrinnsvis gjennom Joules nettside, eller gjennom e-post eller telefon. Endringene vil ikke være gyldig før de er bekreftet skriftlig. Kunden kan maksimalt bytte til en annen elsykkelmodell to (2) ganger per år, hvor bytte av størrelse innenfor samme modell, eller bytte fra måneds- til årsabonnement, ikke er medregnet i dette tallet. 


  15. Utlevering og retur
   

  Utlevering og retur skjer i samråd med Joule eller Joules logistikkleverandør. For å få utlevert Leieobjektet må Kunden fremvise reservasjonsreferanse og gyldig legitimasjon som samsvarer med navnet oppgitt i reservasjonen.  

  Levering og henting på dør vil kun skje innenfor leverandørpartners virksomhetsområde. Kunden kan hente og levere elsykkel selv dersom hen har adresse utenfor arealet som dekkes av leverandørpartners virksomhetsområde. 

  Ved retur kontrollerer Joule Leieobjektenes tilstand og funksjon, og at alle deler og objekter er til returnert. Kunden er ansvarlig for å erstatte tap eller skade. 


  16. Personvern
   

  Joule behandler personlige opplysninger til Kunden i sikre dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. leieavtalen. Personopplysninger som behandles er navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, betalingsinformasjon, ordrehistorikk og kredittscore. De rettslige grunnlagene for innhenting og lagring av personopplysningene er inngåelse og administrering av kundeavtaler, interesseavveining, eller oppfylling av rettslige forpliktelser i henhold til bokføringsloven. Kunden har rett til å få sine personopplysninger fjernet fra Joules systemer, noe som gjøres ved personlig henvendelse til Joule.  

  Joule kan dele nødvendige personopplysninger (navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse og betalingsinformasjon) med våre partnere, Experian, Stripe, Wanda, Tripletex og Tryg Forsikring. Ved å signere denne avtalen godkjenner Kunden deling av persondata med nevnte aktører.  

  Dersom Kunden benytter en rabattkode som en del av en bedriftsavtale hvor en bedrift eller en offentlig entitet subsidierer enten hele eller deler av abonnementet, godkjenner Kunden ved å signere denne avtalen deling av navn, e-postadresse og ordrehistorikk mellom Joule og parten som subsidierer abonnementet. 

  Mer detaljert informasjon om Joules praksiser for personvern finnes tilgjengelig på undermeny på Joules nettsider. Der finner du vår personvernerklæring som en egen orientering. 


  17. Endringer
   

  Joule AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Gjeldende vilkår er alltid tilgjengelig på Joule.no. Endringer i vilkårene vil bli varslet til alle aktive abonnenter og vil gjøres tilgjengelige på joule.no 30 dager før de trer i kraft.  

  Ved bruk av tjenesten etter at endringene i vilkårene er gjort tilgjengelig på joule.no, godtar Kunden å være bundet av de oppdaterte vilkårene. Hvis Kunden ikke ønsker å godta de nye vilkårene vil abonnementet avsluttes.  

   

  Vedlegg 1: 
  Tryg tyveriforsikring - tyveriforsikring for Joule elsykler